سارال:روستای خوش اب وهوا بین شهرستان دیواندره و مریوان

 سانل:شبیه ومانند

 سوما:اب دیده .اشک

 بریوان :به معنی دختر شیردوش.دختران همراه چوپان

 که زوان:کوه نورد.مردکوه.(شاخه وان

 دياكو : نام اولين پادشاه سلسه ماد . پسر

روژينا : مانند روز . دختر

شاهو : نام رشته كوهي در كردستان . پسر

وريا : آگاه و بيدار